MODEL D'ESTATUTS


 ESTATUTS DE L’ ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ, DE SANT ANTONI DE PORTMANY (ILLES BALEARS)
                  Capítol I

Denominació, duració, finalitats, personalitat jurídica, domicili i àmbit territorial


Article 1


Amb la denominació d’Associació de pares i mares  d’alumnes del CEIP Guillem de Montgrí, es constitueix una associació que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb l’article 5.5 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a la Educació (LOCE), amb la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, amb el Decret 188/2003, de 28 de novembre, que regula les associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’aquestes i amb els seus Estatuts. L’associació té una durada indefinida.

Article 2

Les finalitats de l’associació són:

a)      Col·laborar amb la Direcció del centre en l’execució de les mesures que s’hagin d’aplicar per millorar la formació dels alumnes i mantenir un contacte permanent amb la Direcció.
b)      Informar als associats de les incidències que puguessin produïr-se en materia d’estudis amb  la finalidat de millorar el rendiment dels alumnes.
c)      Realitzar i promoure activitats pedagògiques, culturals i esportives en benefici de la formació dels l’alumnes.
d)     Col·laborar amb el finançament dels viatges d’estudis a través d’ajudes econòmiques i de la realització d’activitats diverses destinades a l’obtenció de sous per a la subvenció d’aquests tipus d’activitats extraescolars tendents a una millora educacional dels alumnes.
e)      Gestionar i organtizar serveis que ajudin i facilitin  el dia a dia de les families, com pot ser l’escola matinera.
f)       Organitzar conferències, xarrades, etc, dirigides a una millor formació dels alumnes i dels pares.
g)      Fomentar en general qualsevol  activitat que millori la formación integral dels alumnes.
Article 3

L’ associació, és persona jurídica de dret privat, sense ànim de lucre i amb plena capacitat  jurídica. Per tant, per qualsevol títol, podrà adquirir, posseir, gravar i vendre béns de tota classe, mobles i inmobles, contraure obligacions, adquirir drets i executar toda classe d’accions civils, penals, administratives i contencios-administratives.
 La representació de l’Associació serà exercida, a tots els efectes, pel seu President, o qui el pugui substituïr estatutariament, o per qui decideixca la junta directiva.


Article 4

El domicili de l’associació s’estableix al Ceip Guillem de Montgrí, al municipi de Sant Antoni de Portmany i radica a la carretera de santa Agnes s/n i CP 07820.

L’àmbit d’actuació de l’associació se circumscriu al municipi de Sant Antoni de Portmany, a la illa d’Eivissa.


Capítol II

El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions


Article 5
Podran ser socis els pares, mares i tutors dels alumnes del Col·legi.
La calidad de soci es perdrà per algú dels següents motius:
a)       Renuncia voluntària manifestada por escrit a la Junta Directiva.
b)       Por falta de pagament de les quotes que es determinin.

A més a més, serà causa de baixa com a soci, deixar de tenir algun fill  o tutelat al centre, a més de la pèrduda de la condició de pare, mare o tutor legal de l’alumne o de la pàtria potestat.

Article 6

Els drets dels membres de l’associació són:

1.      Assistir amb veu i vot a les sessions de l’assemblea general.
2.      Elegir o ser elegit  per exercir càrrecs directius.
3.      Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
4.      Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5.      Exposar davant l’assemblea general i la junta directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics, incloent la presentació per escrit de suggerències i queixes respecte a  la associació i les seves activitats.
6.      Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la junta directa.
7.      Ser informats sobre l’estat dels comptes i rebre informació sobre les activitats de l’associació.
8.      Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tengui a la seva disposició.
9.      Formar part dels grups de treball.
10.  Conèixer els Estatuts.
11.  Ser informats de la composició de la junta directiva.
12.  Impugnar els acords dels òrgans de l’associació que estimi contraris a la llei o als Estatuts.

Article 7

Els deures dels membres de l’associació són:

1.      Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.
2.      Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
3.      Complir els acords de l’assemblea general i dels òrgans de govern, així com les normes que assenyali la junta directiva per dur-los a terme.
4.      Satisfer puntualment les quotes establertes i aprovades per l’assemblea General.Capítol III

Assemblea general


Article 8

  1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació.
2. Els membres de l’associació, reunits en sessió de l’assemblea general legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competència de l’assemblea.
  1. Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9

L’assemblea general té les facultats següents:

a)      Modificar els Estatuts de l’associació.
b)      Controlar l’activitat i la gestió de la junta directiva.
c)      Aprovar els pressuposts anuals de despeses i ingressos.
d)      Elegir els membres de la junta directiva, destituir-los i substituir-los.
e)      Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l’associació.
f)        Fixar les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
g)      Dissoldre i liquidar l’associació.


Article 10

  1. L’assemblea general s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any.
  2. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, per requeriment de la junta directiva o bé quan ho sol·liciti per escrit a la presidència un mínim del 10 % de la totalitat dels socis, senyalant els assumptes a tractar. En aquestes Assemblees Generals no més es podran discutir els assumptes inclosos a l’ordre del dia.Article 11


1.      L’assemblea general serà  convocada pel secretari de l’associació, per ordre del president, amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la data de celebració, mitjançant un avís adreçat a cada membre. Aquesta convocatòria ha d’especificar el dia, l’hora i el lloc de reunió, i també l’ordre del dia.
2.      El president de l’associació presideix les sessions de l’assemblea general. Si no hi és, el substituirà, successivament, el vicepresident  o el  vocal de més edat de la junta directiva. Ha d’actuar com a secretari  la persona que ocupi aquest càrrec en la junta directiva o la persona que la substitueixi.
3.      El secretari ha d’aixecar acta de cada sessió de l’assemblea general, en la qual s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o de presentar-hi esmenes.

Article 12

1.      La sessió de l’assemblea general quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim del 51% dels associats amb dret de vot presents o representats.
2.      En cas de no assolir-se aquest quòrum, quedarà vàlidament constituïda mitja hora després en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre d’associats presents o representats.
 3.   Els socis podran delegar la seva representació en altre soci mitjançant escrit adreçat al president, que deurà restar en poder del secretari abans de l’inici de l’assemblea.


Article 13

1.       En les sessions de l’assemblea general, correspon un vot a cada membre de l’associació, entenent per membre, cada familia associada.
2.       Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots dels presents o representats, quan els vots afirmatius superin els negatius, sense que siguin computables els vots en blanc ni les abstencions. En cas d’empat serà diriment el vot del president.
3.       Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, disposició o alienació de béns  i l’elecció de la junta directiva, si es presenten diverses candidatures, cal una majoria qualificada dels presents o representats de 2/3.

 

Capítol IV

La junta directiva


Article 14

1.        La junta directiva regeix, administra i representa l’associació i està formada per:

a)      el president o presidenta
b)      el vicepresident o vicepresidenta
c)      el secretari o secretària
d)      el tresorer o tresorera
e)      un mínim de dos vocals

2.        L’elecció dels membres de la junta directiva correspon a l’assemblea general.
3.        L’exercici del càrrec és gratuït i l’assistència a les reunions obligatòria. Es cessarà automàticament en la mateixa al cessar com a soci.

Article 15


1.      Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre  anys.
2.      El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit a la junta directiva.
3.      Si durant el termini pel que han estat nombrats es produeix alguna vacant, aquestes podran ser cobertes provisionalment per la Junta Directiva fins que es celebri la primera Assemblea General de Socis que, podran confirmar el nomenament o fer un de nou.
4.      Només poden formar part de la junta directiva els associats.


Article 16

La junta directiva té les facultats següents:

a)      Representar, dirigir i administrar l’associació. Portarà la direcció de l’associació, d’acord amb les decisions que prengui l’assembla general.
b)      Proposar a l’assemblea general l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
c)      Presentar els comptes  a l’assemblea general i confeccionar els pressuposts.
d)      Elaborar la memòria anual d’activitats.
e)      Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a un altre òrgan de govern de l’associació.


Article 17


1.      La junta directiva es reunirà quan sigui necessari i prèvia convocatòria del secretari per ordre del president, especificant en la convocatòria l’ordre del dia.
2.      Es considera vàlidament constituïda amb l’assistència com a mínim de la meitat més un dels seus membres.
3.      La junta directiva ha de prendre els acords per majoria simple de vots dels assistents, tenint la presidència vot de qualitat en cas d’empat i seran immediatament executius, obligant a l’associació.

Article 18

La junta directiva podrà nomenar assessors o designar a qualsevol soci per a la realització d’alguna funció no especificada als presents estatuts, aquets designats podran assistir a les juntes directives però no tindran  dret a vot.


Capítol V

El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de l’associació


Article 19

1.      El president/a de l’associació també ho és de la junta directiva.
2.      Les funcions pròpies del president/a són:
a)      Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’assemblea general i de la junta directiva.
b)      Presidir i dirigir els debats, tant de les sessions de l’assemblea general com de les de la junta directiva.
c)      Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d)      Establir la convocatòria de les sessions de l’assemblea general i de la junta directiva.
e)      Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació.
f)        Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’assemblea general i la junta directiva.

3.      El vicepresident  o el vocal de més edat de la junta,  substituiran al president en cas d’absència o malaltia.
El vicepresident ajudarà al president en totes les seves atribucions.


Capítol VI

El tresorer o tresorera i el secretari o secretària


Article 20


1. El tresorer/a custodiarà i controlarà els recursos de l’associació i autoritzarà amb la seva firma els pagaments a realitzar per l’associació.
Preparà el pressupost anual amb la col·laboració del president i del secretari i presentarà la liquidació dels comptes.
2. Ha de pagar les factures que aprovi la junta directiva, les quals ha de visar prèviament el president.
3. El secretari o el vocal de més edat de la junta, substituiran al tresorer cas d’absència o malaltia.
Els vocals ajudaran al tresorer en les seves funcions.


Article 21

1. El secretari/a  custodiarà la documentació de l’associació, redactarà, aixecarà i signarà les actes de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva, redactarà i autoritzarà els certificats que calgui lliurar, amb el vist i plau del president i  portarà el llibre de registre d’associats. Col·laborarà amb President i Tresorer en la preparació del pressupost anual a sotmetre a la Assemblea General.
2. Presentarà i tramitarà davant les Autoritats corresponents  tota la documentació legal prevista en las lleis vigents a las que estan sotmesos aquests Estatuts.
3. El tresorer o el vocal de més edat de la junta, substituiran al secretari en cas d’absència o malaltia i li ajudaran en les seves funcions.


Capítol VII

Els vocals

Article 22

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la junta directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa junta els encomani.

Capítol VIII

Les comissions o grups de treball


Article 23

1. Es podran crear tantes comissions com siguin necessàries per portar endavant totes aquelles activitats que corresponguin o puguin correspondre a l’associació.
2. Podran formar part de les mateixes qualsevol soci, amés a més, els socis podran formar part de més d’una comissió simultàniament.
3. Les comissions es reuniran sempre que sigui necessari per al desenvolupament de la seva missió.
4. Els acords de les comissions seran transmesos a la Junta Directiva per a que aquesta tingui constància.
Capítol IX

El règim electoral


Article 24

La renovació dels càrrecs de la junta directiva, que d’acord amb l’article 15.1 tenen una duració de quatre anys, s’efectuarà a través d’eleccions convocades al efecte per la mateixa junta directiva, com a mínim, un mes abans del termini de finalització del mandat.

Article 25

L’assemblea general ha d’elegir els membres de la junta directiva mitjançant votació, en sessió extraordinària de caràcter electoral convocada a aquest efecte.
Tindran dret a vot per a l’elecció i a ser elegits càrrecs de la junta directiva tots els socis majors d’edat que estiguin al corrent de les obligacions amb l’associació en la data en què tengui lloc l’assemblea.

Article 26

Els socis que vulguin presentar-se a l’elecció ho han de comunicar per escrit al secretari fins el mateix moment d’iniciar-se l’assemblea general. Oberta la sessió, quedarà automàticament tancat el termini de presentació de candidatures.

Article 27

  1. En cas de no existir cap candidat a tots o alguns dels càrrecs que s’hagin de renovar, es declararà candidats a tots els socis presents o representats, sense necessitat de presentar candidatura prèvia.
  2. En cas que només s’hagi presentat una candidatura, no s’ha de fer la votació i s’ha de proclamar elegida la candidatura presentada.
Capítol X

El règim econòmic


Article 28

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 29

Els recursos econòmics de l’associació provenen  de:
   Les quotes que fixa l’assemblea general per als seus membres.
   Les subvencions, aportacions i donacions d’organismes oficials o de particulars.
   D’altres ingressos que puguin obtenir-se a través de les diverses activitats realitzades per l’associació.


Article 30

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les quotes que determini l’assemblea general, a proposta de la junta directiva.
Els recursos econòmics de l’associació estaran dipositats en el establiment bancari o caixa d’estalvis que designi la junta directiva.
La firma de l’associació a efecte d’aquestes comptes estarà a càrrec del tresorer, president i secretari, sent necessària la firma conjunta de dos d’aquests càrrecs.


Capítol X

Disposicions generals


Article 31

La data de tancament de l’exercici serà el 31 de desembre.

Article 32

La modificació dels presents estatuts deurà acordar-se en assemblea general de socis, convocada al efecte amb caràcter extraordinari i amb el vot favorable de 2/3 dels assistents.

Article 33

La dissolució de l’associació només podrà acordar-se en assemblea extraordinària de socis, convocada al efecte amb aquest únic fi. Serà necessari el vot favorable de 2/3 parts dels assistents.
També es dissoldrà per les causes determinades en l’article 39 del  codi civil i per sentència judicial ferma.

Article 34

Un cop acordada la dissolució, actuarà com a comissió liquidadora la darrera junta directiva en exercici que extingirà les obligacions pendents de l’associació i, el romanent net que resulti de la liquidació, si hi hagués, se destinarà a fins de caràcter docent a favor del col·legi.  

Article 35

Per a tot allò no regulat de manera expressa pels presents estatuts, s’aplicarà la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i altres disposicions que li siguin d’aplicació.

Sant Antoni de Portmany , 7 de maig de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada