MODEL CANVI DE JUNTA DIRECTIVA

 CERTIFICAT DE CANVI DE JUNTA DIRECTIVA


Cristina Rodríguez Bono, secretària de l’associació de pares i mares del ceip Guillem de Montgrí, amb domicili a la ctra Santa Agnes s/n, del municipi de Sant Antoni de Portmany, amb codi postal 07820, i inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, a la Secció  i amb número ( 2.116 registre delegación de Ibiza)

CERTIFIC: Que en la sessió extraordinària de l’Assemblea General que va tenir lloc, amb la convocatòria prèvia feta de forma estatutària, en data 28 de novembre de 2012, es varen adoptar, entre d’altres, els acords següents:

1.    Nomenar una nova Junta Directiva, la composició de la qual és la següent: 

Sandra Rey Estellés, que exercirà les funcions de  presidenta.

Cristina Rodríguez Bono, que exercirà les funcions de secretària.

María Nieves Costa Costa, que exercirà les funcions de tesorera.

Marcos López López,que exercirà les funcions de vicepresidente..

Maria José Serrat Gómez, que exercirà les funcions de vocal.

Rosa Martínez Zaragoza, que exercirà les funcions de vocal.1.    Autoritzar a Cristina Rodríguez Bono (membre de la Junta Directiva) per tal que, en la seva representació, pugui dur a terme les gestions necessàries perquè les modificacions abans descrites s’inscriguin al Registre d’Associacions de les Illes Balears.

I, perquè consti, expedesc aquest certificat.


(signatura de la secretaria)

Vist i plau La presidenta
Cristina Rodríguez Bono
Sandra Rey Estellés


La secretaria sortint                                                              La presidenta sortint

Rosa María Mazuelos                                                           Patrícia Rosselló Dive


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada